Od 14 lutego do 14 marca 2022 trwa nabór wniosków na Gdański Fundusz Sportowo–Rekreacyjny!

10 mar 2022 |

Gdański Fundusz Sportowo – Rekreacyjny skierowany jest do wszystkich organizacji i grup nieformalnych, które chcą przyczynić się do zwiększenia zaangażowania mieszkańców miasta Gdańska w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętej kultury i aktywności fizycznej. 

Gdański Fundusz Sportowo – Rekreacyjny skierowany jest do wszystkich organizacji i grup nieformalnych, które chcą przyczynić się do zwiększenia zaangażowania mieszkańców miasta Gdańska w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętej kultury i aktywności fizycznej. 

Wnioski mogą składać:

Grupy nieformalne, czyli zespoły min. 4 mieszkańców i/lub mieszkanek Gdańska, które mają ciekawy pomysł na inicjatywę sportowo-rekreacyjną dla lokalnej społeczności. Spodziewane są różnorodne formy zajęć sportowych i/lub rekreacyjnych, w tym wszelkie formy spędzania czasu wolnego w mieście, szczególnie na świeżym powietrzu przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sportowej. Mieszkańcy Gdańska mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 700 zł, zwany dalej minigrantem. Jedna grupa może złożyć jeden wniosek.

Organizacje pozarządowe, które chcą zrealizować działania sportowo -rekreacyjne dla mieszkańców Gdańska, w kontekście animacji środowiska lokalnego, a nie wzmacniania zadań programowych organizacji sportowych. Organizacje planujące sportowe projekty mogą otrzymać dofinansowanie, jeśli w składanych ofertach podejmą szerokie działania skierowane do mieszkańców Gdańska, a nie tylko do swoich stałych członków/odbiorców. Działania animacyjne w tym wypadku dotyczyć mogą np. organizacji różnego rodzaju wydarzeń, zawodów sportowych, gier miejskich, gier podwórkowych, maratonów, zawodów lokalnych itp. angażujących lokalną społeczność na obszarze oddziaływania wnioskodawców. Do tej grupy organizacji zaliczamy m.in. Kluby Sportowe działające w formie stowarzyszeń lub fundacji zarejestrowanych w KRS lub w innych rejestrach. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 7 000 zł, zwany dalej dużym grantem. Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek.

Projekty muszą dotyczyć jednego z poniższych typów:

TYP 1. Inicjatywy sportowe dla różnych grup mieszkańców

TYP 2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gdańska

TYP 3. Realizacja dzielnicowych inicjatyw sportowych dla mieszkańców Gdańska

TYP 4. Promocja i konkretne działania w zakresie zdrowego stylu życia

Wszystkie inicjatywy muszą uwzględniać wykorzystanie istniejących zasobów w społecznościach lokalnych (zaplecze sportowo-rekreacyjne w dzielnicach, tereny zielone, potencjał partnerów lokalnych i zasoby miejskiej infrastruktury sportowej)

Nabór wniosków trwa do 14 marca 2022.
W tym okresie będzie można składać wnioski zarówno na mini granty jak i duże granty. Wzory wniosków wraz z regulaminem i wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się na stronie: https://fundacjarc.org.pl/projekty/gdanski-fundusz-sportowo-rekreacyjny/

Jak złożyć wniosek ?

Wniosek na minigranty do 700 zł składają grupy nieformalne poprzez wypełnienie formularza i złożenia go w formie elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) na adres gfsr@fundacjarc.org.pl

*Istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej bezpośrednio do biura Fundacji RC w godzinach jego urzędowania ( 9:00 – 17:00) w zabytkowym Pałacu Uphagena: Gdańsk-Wrzeszcz Al. Grunwaldzka 5.

Wniosek na granty do 7 000 zł składają organizacje pozarządowe w formie elektronicznej poprzez generator wniosków Witkac:

https://www.witkac.pl/#/Contest/View/20438

 

Kontakt:

Maria Witecka–Wiese

Koordynatorka Gdańskiego Funduszu Sportowo – Rekreacyjnego

gfsr@fundacjarc.org.pl

tel. 573 375 657